Lymfom

 

GCT3013-02

Studie av sikkerhet og effekt av epcoritamab i kombinasjon med andre legemidler til standardbehandling hos personer med non-Hodgkin B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

GCT3013-05

En randomisert, åpen fase 3-studie av epcoritamab vs. undersøkerens valg av kjemoterapi ved residiv/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

MERLIN

Mosunetuzumab ved tidlig tilbakefall av follikulært lymfom i de nordiske landene

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

POLAR BEAR

En randomisert, multisenter-, fase III-studie som sammenlikner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP+polatuzumab vedotin for patienter med diffust storcellet Bcellslymfom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider