Brystkreft

ALICE

En randomisert fase II-studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft. (A randomized placebo-controlled phase II study evaluating atezolizumab combined with immunogenic chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer).

Indikasjon: Trippel-negativ brystkreft stadium IV.

Kort om studien: I ALICE-studien undersøker vi effekten av cellegift og atezolizumab sammenliknet med cellegift og placebo ved metastatisk trippel-negativ brystkreft. Vi bruker cellegift som er godt etablert i behandlingen av brystkreft og som har vist seg å kunne gi en immunrespons mot kreftsvulster. Atezolizumab er PD-L1-hemmer, som er en type immunterapi. Det er et antistoff som blokkerer et immundempende signal og som dermed kan gi kraftigere immunresponser. Målet med studien er å undersøke om kombinasjonen av cellegift og immunterapi er mer effektiv enn cellegift og placebo. Vi undersøker også hvordan tillegg av atezolizumab påvirker livskvalitet og bivirkningsprofil.

Behandling/medikament:
Pegylert liposomal doksorubicin (Caelyx) 20 mg/m2 iv hver 14. dag
Cyklofosfamid 50 mg po daglig i annenhver 14-dagersyklus
Atezolizumab 840 mg eller placebo iv hver 14. dag

Behandlingslinje: Første eller andre linje

Biomarkørseleksjon: Pasienter med PD-L1-positiv sykdom som oppfyller kriteriene for behandling med nab-paklitaksel og atezolizumab bør få dette, fremfor å inkluderes i studien.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier:

Inklusjon:

  • ECOG 0-1
  • Målbar sykdom etter RECIST 1.1
  • Tumor tilgjengelig for biopsi
  • Minst 12 måneder fra (neo-) adjuvant antracyklin/cyklofosfamid til residiv

Eksklusjon:

  • Symptomgivende/behandlingskrevende metastaser i sentralnervesystemet
  • Autoimmun sykdom som krever systemisk behandling (substitusjonsbehandling tillates)
  • Tidligere behandling med immunsjekkpunkthemmere

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

EMIT-1

Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidligbrystkreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CBYL719H12301 (EPIK-83)

En fase III studie for å vurdere effekt og sikkerhet til alpelisib (BYL719) i kombinasjon med nab-paclitaxel i pasienter med avansert trippel negativ brystkreft med enten PIK3CA-mutasjon eller tap av PTEN uten PIK3CA mutasjon.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MO42319 (KATE-3) 

Effekt og sikkerhet av kombinasjonen trastuzumab emtansine og atezolizumab vs. trastuzumab emtansine og placebo i HER2 og PD-L1 positiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft som tidligere har fått annen behandling.

Linker: ClinicalTrials.gov

OPTIMA

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Linker: Studie nettside