Lever- og galleveiskreft

MK3475-937

En studie med pembrolizumab sammenlignet med placebo etter kirurgi eller lokal ablasjon ved hepatocellulært karsinom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider