Basketstudier - Multiple diagnoser

IMPRESS_NORWAY

Implementering av persontilpasset medisin i Norge

Linker: ClinicalTrials.goveller OUS nettsider

INCB81776-101 

En fase 1A/1B studie for å undersøke sikkerhet og tolerabilitet av behandling med INCB081776 hos pasienter med avansert kreftsykdom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INCB99318-122

En fase 1 studie av INCB099318, en peroral PD-L1 hemmer for pasienter med utvalgte typer avansert kreftsykdom (Phase 1 Study Exploring the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of INCB099318 in Participants With Select Advanced Solid Tumors). 

Indikasjon: Utvalgte typer inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) som har vært gjennom (eller ikke tåler) all tilgjengelig standardbehadnling. Dette vil være krefttyper som forventes å være sensitive for immunterapi, og inkluderer: svulster med mikrosatelittinstabilitet (MSI-H)/tap av reparasjonsproteiner (dMMR) (unntatt hjernesvulster), plateepitelkasinom i hud, hepatocellulært karsinom, PD-L1 positiv spiserørskreft, merkelcellekarsinom, småcellet lungekreft, PD-L1 positivt mesoteliom, svulster med PD-L1 amplifikasjon (9p24.1), nasofarynx-kreft, cyclin-dependent kinase 12 muterte svulster (loss og function, ikke amplifikasjon), basalcellekarsinom, sarcomatoid nyrekreft, klarcellet ovarial-/endomertriekreft, DNA polymerase epsilon muterte svulster (p286R og V411L) og andre typer etter avtale med studieledelsen.

Behandling/medikament: INCB099318 en «small-molecule» hemmer av PD-L1 som tas som tablett daglig kontinurelig i inntil 2 år.

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Ingen begrensning på tidligere behandlingslinjer, annet enn maks en linje med immunterapi.

Biomarkør-seleksjon: Ja, for enkelte diagnoser som angitt under indikasjon

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0-1. Ikke alvorlig hjertesvikt. >1 tidligere linje med immunterapi

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MCLA-128-CL01 «eNRGy-studien»

En fase I/II-studie av MCLA-128, et IgG1-bi-spesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3, for pasienter med avansert kreftsykdom.

Indikasjon: Inoperabel/metastatisk kreftsykdom (solide svulster) med NRG1 genfusjon. Hovedgruppen er pankreaskreft og ikke-småcellet lungekreft, i tillegg andre kreftsykdommer med påvist NRG1 genfusjon. NRG1 fusjon er sjelden, insidens << 5% (ved pankreaskreft og ikke-småcellet lungekreft). NRG1 fusjon og andre drivermutasjoner er gjensidig utelukkende. NRG1 er genet for neuregulin, liganden til HER3.NRG1 fusjon medfører aktivering av HER3. 

Behandling/medikament: MCLA-128 (zenocutuzumab) bispesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3. zenocutuzumab. Iv infusjon hver 4. uke.

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Ingen begrensning på tidligere behandlingslinjer. 

Biomarkør-seleksjon: NRG1 fusjon må foreligge. Påvises ved RNA-sekvensering. Samtykkebasert pre-screening kan gjøres mens annen behandling pågår. Innhenting av samtykke kan gjøres via telefonkonsultasjon/brev.

Viktige seleksjonskriterier: ECOG 0,1,2. Ikke alvorlig hjertesvikt

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MITRIC 

En enarmet fase IIa “basket”-studie med fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) i kombinasjon med immunterapi (sjekkpunkthemmere) til pasienter med progresjon på sjekkpunkthemmer(e). Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon.

Indikasjon: Pasienter med malignt melanom, kutant plateepitelkarsinom, hode-hals-plateepitelkarsinom, klarcellet nyrecellekarsinom, MSI-H solide tumorer som har progrediert på immunterapi.

Behandling/medikament: Fekal mikrobiota transplantasjon i kombinasjon med sjekkpunkthemmer.

Behandlingslinje: Etter progresjon på sjekkpunkthemmer.

Biomarkør-seleksjon: For hode-hals-plateepitelkarsinom kreves CPS > 20 %. 

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Metastatisk sykdom/lokalt tilbakefall ikke kurabelt med standard behandling. Sykdomsprogresjon på anti-PD1/PDL1 og/eller anti-CTLA. Indikasjon for videre sjekkpunkthemmer. Målbar sykdom iht. iRECIST. ECOG 0-1. Forventet levetid > 3 mnd. Obligatorisk pre-FMT biopsi med mulighet for gjentatte biopsier. Pågående irAE grad ≥ 2 (unntak: endokrin AE. Grad 2 hudtoksisitet er tillatt) er eksklusjonskriterium.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider 

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster (A Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Evaluating Predictive Biomarkers in Subjects with Advanced Solid Tumors (KEYNOTE-158).

Indikasjon: Inoperabel/metastaserende sykdom («solide svulster») som har sviktet på minst en linje (2 linjer ved kolorektalkreft)

Behandling/medikament: Pembrolizumab 400 mg/hver 6. uke i inntil 2 år.

Behandlingslinje: Svikt på minst en behandlingslinje (2 linjer ved kolorektalkreft).

Biomarkør-seleksjon: Det må foreligge høy tumor mutasjonsbyrde (TMB-H), men denne skal ikke være et resultat av mikrosatellittinstabilitet (MSI)/defekt misparringsreparasjon (dMMR), verifisert i med Foundation ONE CDx (del av screening i studien). Det er ikke mulig å gjøre villscreening mhp TMB. Vev som testes må være tatt før ev. temozolomid-behandling og skal ikke være fra et tidligere strålebehandlet område.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Målbar sykdom i hht. RECIST1.1. Adekvat organfunksjon/blodprøver. ECOG 0,1.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAVIGATE / BAY 2757556/20289

En «basketstudie» i fase 2 av den orale TRK-hemmeren larotrectinib hos pasienter med NTRK-fusjonspositive tumorer (A Phase 2 Basket Study of the Oral TRK Inhibitor larotrectinib in Subjects with NTRK Fusion-Positive Tumors).

Indikasjon: Inoperabel/metastaserende sykdom av solide svulster (ikke-sekretorisk brystkreft, kolorektalkreft, malignt melanom og andre tumortyper, men ikke de hvor NRTK-fusjon er patognomonisk).

Behandling/medikament: Larotrektinib, TRK-inhibitor.

Behandlingslinje: Etter etablert behandling er uttømt. Ingen begrensning på tidligere behandlingslinjer. 

Biomarkør-seleksjon: NTRK1/2/3 fusjon må foreligge fra NGS eller immunhistokjemisk undersøkelse.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Må ha vev tilgjengelig for sentral testing før inklusjon. Målbar sykdom i hht RECIST1.1. Adekvat organfunksjon. ECOG 0,1,2.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

OFF-label study

Off-label use of anti-cancer drugs in Norway

Linker: ClinicalTrials.gov

Parastop

Paracetamol ved samtidig bruk av sterke opioider.

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

V937-013

En studie med V937 i kombinasjon med pembrolizumab ved solide kreftsvulster som er avanserte eller har spredd seg. (A Phase 1b/2  Clinical Study of Intratumoral Administration of V937 in combination with Pembrolizumab (MK-3475) in Participants with Advanced/Metastatic Solid Tumors)

Indikasjon: Inoperabel/metastaserende sykdom fra

  1. Residiv av plateepitelkarsinom fra hode-halsregionen
  2. Inoperabel/metastaserende sykdom fra kutant plateepitelkarsinom.

Behandling/medikament: V937 (onkolytisk virus (Coxsackievirus A21) som injiseres intratumoralt for å indusere lokal immunrespons. Gis i kombinasjon med pembrolizumab. 

Behandlingslinje:

  1. Plateepitelkarsinom fra hode/halsregionen; lokalt/metastaseresidiv.
  2. Kutant plateepitelkarsinom; ikke tilgjengelig for kirurgi/kurativ strålebehandling.

Biomarkør-seleksjon: Ingen, men plateepitelkarsinom fra hode/halsregionen; lokalt/metastaseresidiv skal ha PD-L1 uttrykk svarende til CPS>1.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Må ha subkutan tumor eller lymfeknutemetastase (≥ 1 cm og ≤ 10 cm) som er tilgjengelig for perkutan injeksjon. Immunterapi-naïve. Tilgjengelig vev for sentral testing. Målbar sykdom i hht. RECIST1.1. Adekvat organfunksjon. ECOG 0,1.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider