Hode-hals kreft

 

BCC

Hypofraksjonert strålebehandling av lokaliserte basalcellecarsinomer -en randomisert studie med kurativt rettet strålebehandling

--------

DAHANCA-30

Bruk av genprofil for å avgjøre nytten av oksygenmodulator ved strålebehandling av kreft i hode-halsregionen.

Linker: OUS nettsider

--------

GALAXIES

En fase II, randomisert, åpen studie som evaluerer nye immunterapikombinasjoner som førstelinjebehandling hos deltakere med tilbakevendende/metastaserende PD-L1 positiv hode- og halskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

MITRIC 

En enarmet fase IIa “basket”-studie med fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) i kombinasjon med immunterapi (sjekkpunkthemmere) til pasienter med progresjon på sjekkpunkthemmer(e). Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon.

Indikasjon: Pasienter med malignt melanom, kutant plateepitelkarsinom, hode-hals-plateepitelkarsinom, klarcellet nyrecellekarsinom, MSI-H solide tumorer som har progrediert på immunterapi.

Behandling/medikament: Fekal mikrobiota transplantasjon i kombinasjon med sjekkpunkthemmer.

Behandlingslinje: Etter progresjon på sjekkpunkthemmer.

Biomarkør-seleksjon: For hode-hals-plateepitelkarsinom kreves CPS > 20 %. 

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Metastatisk sykdom/lokalt tilbakefall ikke kurabelt med standard behandling. Sykdomsprogresjon på anti-PD1/PDL1 og/eller anti-CTLA. Indikasjon for videre sjekkpunkthemmer. Målbar sykdom iht. iRECIST. ECOG 0-1. Forventet levetid > 3 mnd. Obligatorisk pre-FMT biopsi med mulighet for gjentatte biopsier. Pågående irAE grad ≥ 2 (unntak: endokrin AE. Grad 2 hudtoksisitet er tillatt) er eksklusjonskriterium.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider 

--------

MK3475-630

En studie med pembrolizumab sammenlignet med placebo etter kirurgi og stråling ved høyrisiko lokalavansert plateepitelkarsinom i hud

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

MK7902-009

En klinisk studie av Lenvatinib, Pembrolizumab og standard cellegiftbehandling til behandling av plateepitelkarsinom i hode og hals som har kommet tilbake eller spredt seg..

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

Tungespacer

Pasientrapporterte utfall ved bruk av tungespacer under strålebehandling av kreft i munnhule eller bihule

--------

VB-C-03

En fase 1/2A, åpen, dosefinnende studie for å evaluere sikkerhet, immunogenisitet og endring i svulststørrelse av VB10.16 i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter med ikke-resekterbar, tilbakevennende, metastatisk HPV16-positiv kreft i hode og hals regionen

Linker: ClinicalTrials.gov  eller OUS nettsider