Lungekreft

 

ASTEROID

Adjuvant durvalumab etter stereotaktisk strålebehandling for stadium I ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov

--------

Com-IT 2

En fase II enarmet studie av kombinasjonsbehandling med strålebehandling og immunterapi hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft 

Linker: EU Clinical Trials register eller OUS nettsider

--------

eVolve meso

En randomisert, åpen, global multisenterstudie i fase III med volrustomig (MED15752) i kombinasjon med karboplatin pluss pemetreksed versus platinum pluss pemetreksed eller nivolumab pluss ipilimumab hos deltakere med inoperabelt pleuralt mesoteliuom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

HORIZON 01 - BX43361

En multisenterstudie for å evaluere effekt og sikkerhet av flere forskjellige behandlinger i pasienter med lokalavansert, ikke-operabel stadium 3 ikke-småcellet lungekreft, gruppert basert på tumors biomarkørstatus.

Linker: OUS nettsider

--------

ImPRESS Losartan

ImPRESS- Imaging Perfusion Restrictions from Extracellular Solid Stress

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

Libretto-432

En placebokontrollert, dobbeltblindet, randomisert fase 3 studie på adjuvant selpercatinib etter definitiv lokoregional behandling hos deltakere med stadium IB-IIA RET fusjonspositiv NSCLC.

--------

LUNGVAC

En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1 vaksine i kombinasjon med standardbehandling med immunterapi vs. standardbehandling med immunterapi alene, for behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

--------

MITRIC 

En enarmet fase IIa “basket”-studie med fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) i kombinasjon med immunterapi (sjekkpunkthemmere) til pasienter med progresjon på sjekkpunkthemmer(e). Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon.

Indikasjon: Pasienter med malignt melanom, kutant plateepitelkarsinom, hode-hals-plateepitelkarsinom, ikke-småcellet lungekreft, klarcellet nyrecellekarsinom, MSI-H solide tumorer som har progrediert på immunterapi.

Behandling/medikament: Fekal mikrobiota transplantasjon i kombinasjon med sjekkpunkthemmer.

Behandlingslinje: Etter progresjon på sjekkpunkthemmer.

Biomarkør-seleksjon: For hode-hals-plateepitelkarsinom kreves CPS > 20 %. For ikke-småcellet lungekreft PD-L1 >20%.

Viktige inklusjons-/eksklusjonskriterier: Metastatisk sykdom/lokalt tilbakefall ikke kurabelt med standard behandling. Sykdomsprogresjon på anti-PD1/PDL1 og/eller anti-CTLA. Indikasjon for videre sjekkpunkthemmer. Målbar sykdom iht. iRECIST. ECOG 0-1. Forventet levetid > 3 mnd. Obligatorisk pre-FMT biopsi med mulighet for gjentatte biopsier. Pågående irAE grad ≥ 2 (unntak: endokrin AE. Grad 2 hudtoksisitet er tillatt) er eksklusjonskriterium.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

PACIFIC-8

En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, internasjonal fase III multisenterstudie av durvalumab pluss domvanalimab (AB154) hos pasienter med lokalt avansert (stadium III), ikke-operabel ikke-småcellet lungekreft der sykdommen ikke har forverret seg etter platinabasert kjemoradioterapi.

--------

SOLUCOM

En fase II enarmet studie av sotorasib hos pasienter med KRASG12C-mutert ikke-småcellet lungekreft med tilleggs-sykdommer

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider

--------

TRIPLEX

Forlenges overlevelsen hos pasienter med utbredt småcellet lungekreft når strålebehandling gis i tillegg til cellegift og immunterapi

Linker: ClinicalTrials.gov eller HF nettsider