Utprøvingsenheten ble startet i 1995 og er Norges ledende senter for utprøvende kreftbehandling. Vi er onkologer, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og sekretær som alle har lang erfaring med kliniske studier.

Utprøvingsenheten er en del av Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. Kreftklinikken har ca 800 årsverk og har ca 150 leger som arbeider med pasienter og kreftforskning. Det er ca 300 ansatte i institutt for kreftforskning.

Utprøvingsenheten utfører kliniske studier i fase I/II i samarbeid med kreftforskere fra OUS og med farmasøytisk industri. Vi er ett av få sentre i Norden som har kompetanse og erfaring i å teste ut ny kreftbehandling, som for eksempel ulike former for immunterapi. Nye medikamenter som har vist seg lovende i laboratorie- og dyreforsøk gis først i lave doser for å få kunnskap om sikkerhet, bivirkninger og riktig dose (fase I), før man går videre til fase II-studier der man undersøker om de nye legemidlene har effekt på kreftsykdommen. Vi deltar også i fase III-studier hvor man sammenligner den nye medisinen med standardbehandling. Alle studier er forhåndsgodkjent av Statens legemiddelverk og Etisk komité.

Vi tar i mot pasienter fra hele Norge og samarbeider med ledende kreftsentre i Norden (Nordic NECT), Europa og USA.

Mesteparten av behandlingen foregår poliklinisk, men ved lang reisevei eller behov for oppfølging kan pasientene overnatte på sykehotellet eller observeres på sengepost.

Utprøvingsenheten har til enhver tid ca 25-30 pågående studier med pasienter i behandlings- eller oppfølgingsfase. Vi utfører studier innen de aller fleste krefttyper, ofte i samarbeid med legene ved de ulike kreftprogrammene. Tidligfasestudier som involverer barn utføres på Barnemedisinsk avdeling ved OUS, Rikshospitalet i samarbeid med Utprøvingsenheten. Tett samarbeid med Institutt for kreftforskning (Seksjon for celleterapi og Seksjon for tumorbiologi) gjør at enheten har lang erfaring med forskerinitierte studier og translasjonsforskning.

For eksterne oppdragsgivere og klinikere med begrenset erfaring med kliniske studier kan enheten tilby rådgivning og hjelp med andre oppgaver, slik som protokollskriving, utarbeidelse av pasientinformasjon søknad til Statens Legemiddelverk (SLV) og andre oppgaver som inngår i sponsors ansvar.

Tett samarbeid mellom leger, sykepleiere, prosjektkoordinatorer og oppdragsgiver er avgjørende for gjennomføring av kliniske studier med god kvalitet.

CV Clinical Cancer Research Unit Oslo

MÅNEDENS INNOVATØR i Helse Sør-Øst, april 2016